ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ!

_______________________________________________________________

Φορολογικές Υποχρεώσεις Αγροτών Ειδικού Καθεστώτος


Εν όψει της διάθεσης προϊόντων από παραγωγούς  διευκρινίζουμε τα περί έκδοσης αποδείξεων.

Σύμφωνα με το ΠΔ 186/92 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ), θ96-99, οι αγρότες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις, εφόσον δεν είναι στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, δεν θεωρούνται επιτηδευματίες και δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων.

Επίσης, σύμφωνα με τον ΚΒΣ, οι κινητές λαϊκές αγορές δεν θεωρούνται ότι έχουν την έννοια του υποκαταστήματος (Άρθρο 9, §22) και οι αγρότες που πωλούν τα αγαθά τους από το αυτοκίνητο δεν έχουν υποχρέωση ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, όταν πωλούν αγροτικά προϊόντα της παραγωγής τους (Άρθρο 9, §22β). Μάλιστα, δεν θεωρείται κατάστημα για τον αγρότη-παραγωγό, ο χώρος πώλησης των προϊόντων του στη λαϊκή αγορά (Άρθρο 2, §95).

Οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων υποχρεούνται να εκδίδουν δελτίο αποστολής όταν διακινούν αγροτικά προϊόντα (στο σύνολό τους) με δημόσιας χρήσης μεταφορικά μέσα (φορτηγά, πλοία κ.λ.π.) για πώληση απευθείας και αναλαμβάνουν οι ίδιοι την ευθύνη της διακίνησης π.χ. για λιανική πώληση.

Πρακτικά αυτά σημαίνουν ότι ο κάθε μεμονωμένος παραγωγός που θα διαθέσει προϊόντα, στο βαθμό που δεν τηρούν βιβλία εσόδων – εξόδων δεν υποχρεούται να εκδώσει αποδείξεις λιανικής πώλησης. Βεβαίως, είναι υποχρεωμένος να εκδώσει Δελτία Αποστολής, αφού διακινεί τα προϊόντα του με δική του ευθύνη.

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους συνεταιρισμούς παραγωγών που, ως εταιρίες, υπόκεινται σε άλλο νομικό και φορολογικό καθεστώς και εξ ορισμού εκδίδουν αποδείξεις.

Από την 1/1/2013 άλλαξε το φορολογικό καθεστώς των αγροτών,ωστόσο η ημερομηνία υποχρεωτικής τήρησης βιβλίων μετατέθηκε για την 1/1/2014